Friday, June 14, 2024
Issues

VISIONS MAGAZINE issue No. 7 & 8


Read the Magazine
Lexo Revistën

Прочитајте Списание

 

Revista e shkencave shoqerore “Vizione” nr. 7 & 8, IADC, Shkup

Magazine of Social Sciences “Vizione”, no.7 & 8, IADC, Skopje

Спиасание за општествени науки Визионе”бр.7 & 8IADC, Скопје

Botues: Shoqata e intelektualëve “Klubi Demokratik” – Shkup dhe Unioni i Inteligjencies shqiptare në Maqedoni
Publisher: The association of intelectuals “Democratic club” – Shkup and the Union of Albanian intelligency in Macedonia

Këshilli botues:
Editorial Board:

Prof. Dr. Mirlinda Krifca, Prof. Dr. Arsim Bajrami, Prof.Dr. Asllan Selmani,
Baki Bakiu, Prof. Dr. Lekë Sokoli, Doc. Dr. Metush Sulejmani dhe Dr. Ali Pajaziti

Kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës: Dr. Nazmi Maliqi
Editor-in-chief

Redaksia:
Editorial staff:

Dr. Shaban Prevalla, Dr. Bejtush Gashi, Dr. Ismet Osmani
Prof. Dr. Nebi Dervishi, Mr. Jeton Shasivari dhe Mr. Bekim Fetahi

Kopertina dhe përgaditja kompjuterike: Faton Maliqi
Computer arrangement

Shtyp:
Printing house:
Grafoteks – Kumanovë

Vizione
Revistë periodike

Revista Vizione është regjistruar në Agjencionin për informacione në Republikën e Maqedonisë, Nr. 02 – 482/ 2; Shkup 29 korrik 2004

VIZIONE
VISIONS

Revistë studimore – shkencore me përmbajtje:
Studious and scientific magazine with

 • Sociologjike
  Sociologic content,
 • Integrime evroatlantike
  Euroatlantic integration,
 • Ekonomike dhe –
  Economic
 • Juridiko – politike
  Political and juridical contentNr.7 dhe 8
  Shkup , januar – prill 2007

Përmbajtje:

 • Editorial

Vizione në rrjedha të mendimit politik

 • Mr.Ukshin HOTI,
  Kosova dhe Evropa, Filozofia e çështjes shqiptare
 • Prof.Dr.Rami MEMUSHAJ,
  Faktorët identifikues të kombit shqiptar
 • Mr. Enis Sulstarova,
  Armiqtë e shqiptarëve: Në kërkim të themelit të politikës

Dialogu Evroatlantik

 • Dr. Milazim KRASNIQI,
  Lidhja e Prizrenit, Pavarësia e Malit të Zi dhe gjeopolitikat e reja ballkanike
 • Dr. sc. Bejtush GASHI,
  Sfidat dhe perspektiva e strategjisë së menaxhimit të sistemit të sigurisë në Kosovë
 • Dr. Nazmi Maliqi,
  Koncepti politik i demokracisë përfaqësuese në Republikën e Maqedonisë

Meditime Juridiko – politike

 • Prof. Dr. Asllan BILALLI,
  Ndikimi i Kodit civil francez në përkufizimin e rendit publik “Ndërkombëtar” (Ordre public) në sistemet juridike bashkëkohor
 • Doc. Dr. Ismail ZEJNELI – Mr. sc. Jeton SHASIVARI,
  Pavarësia dhe mëvetësia e Gjyqësisë si shtyllë bazike e sundimit të së drejtës
 • Mr.sc. Qebir AVZIU,
  Paraburgimi në procedurën penale
 • Mr.Sc. Ali MUSLIU,
  Koncepti politiko- kushtetues i të drejtave të njeriut në Bosnjë dhe Hercegovinë

Recensione

 • Dr. Rufi Osmani,
  Mendimi Alternativ Politik dhe Ekonomik

Përsiatje sociologjike

 • Prof. Dr. Avni Presheva,
  Drejtimet themelore të Theologjisë – Filozofisë arabe
 • Dr. Aynur Uraler,
  THE SUNNAH AS THE SOURCE OF CIVILIZATION
 • Mr. Naser RAMADANI,
  Metodat pedagogjike islame
 • Mr.Bejtulla Demiri,
  Devijimet shoqërore dhe qëndrimi i fesë islame ndaj tyre

Studiuesit e rinj

 • Ass. Blerton SINANI,
  Një vështrim i shkurtër mbi të drejtën komparative

Ekonomi dhe ambijenti jetësor

 • Mr.sc. Gazmend ISENI,
  Parametrat ekologjike, fiziko – kimike dhe bakteorologjike të ujit të akumulacionit të Likovës (Sistemi I)
 • Mr.sc. Januz KRASNIQI,
  Privatizimi – Problem kompleks sot, në proqeset zhvillimore të Kosovës

Arsim dhe Kulturë 

 • Dr. Shaban PREVALLA,
  Arsimi i lartë shqip në kushtet bashkëkohore
 • Mr. Sabaudin ZHUTA,
  Operat “SCANDERBEG” Frymëzimi i kompozitorëve Barokien
 • Rrezehana Hysa,
  Disa karakteristika komunikogjike të arsimtarit

Periskopi informatik

 • Majlinda FETAJI,
  Visual environments and the development of Graphical user interfaces for learning programming language
 • Mirlinda EBIBI,
  A TAXONOMY OF MIXED REALITY DISPLAYS
 • Bekim Fetaji, Majlinda Fetaji,
  Usability dhe usability testimi në Inxhinierimin Softwerik

Retro: ngjarje, personalitete – Kujtim , ndërgjegje !?

 • Sabit Rrustemi,
  Dëshmi ndriçuese, Masakrat në Karadak në prag të shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë dhe ngritjes së Flamurit me 28 nëntor 1912
 • Sheradin BERISHA,
  Masakra e Reçakut
 • Dejvid Rod,
  The betrayal andfall of Srebrenica, Erope’s worst masscre since World War II – Tradhëtia dhe rënja e Srebrenicës – Thertorja më e madhe në Evropë pas Luftës së II- të botërore

Udhëzime për autorët