Wednesday, May 29, 2024
Instructions

Law on Higher Education in the Republic of Macedonia

According to the Law on Higher Education in the Republic of Macedonia, the International Scientific Magazine is a magazine which:

  • has an international editorial board in which at least five countries participate, whereby the number of members from one country can not exceed 40% of the total number of members
  • which is published for at least five years without interruption and
  • has at least ten publications in the last five years.

Law on Higher Education (“Official Gazette of the Republic of Macedonia” No. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51 / 2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 130/2014, 10/2015, 20/2015, 98/2015, 145/2015, 154/2015, 30/2016 And 127/16)

 

Sipas Ligjit për arsim të lartë në Republikën e Maqedonisë, Revista shkencore ndërkombëtare është revista e cila:

  • ka këshill redaktues ndërkombëtar në të cilin marrin pjesë së paku pesë vende me ç’rast numri i anëtarëve nga një vend nuk mund të tejkalojë 40% nga numri i përgjithshëm i anëtarëve
  • e cila botohet së paku pesë vjet pa ndërprerë dhe
  • ka së paku dhjetë botime në pesë vitet e fundit.

Ligj për arsim të lartë Ligj për arsim të lartë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 130/2014, 10/2015, 20/2015, 98/2015, 145/2015, 154/2015, 30/2016 dhe 127/16)

 

Согласно законот за Високо образование ва Република Македонија, Меѓународно научно списание, е списание

  • кое има меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат најмалку пет земји при што бројот на членови од една земја не може да надминува 40% од вкупниот број на членови и
  • кое се издава најмалку пет години непрекинато и има
  • најмалку десет изданија во последните пет години

Закон за високото образование (консолидиран текст) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 130/2014, 10/2015, 20/2015, 98/2015, 145/2015, 154/2015, 30/2016 и 127/16)