Friday, June 14, 2024
Issues

VISIONS MAGAZINE issue No. 9


Read the Magazine
Lexo Revistën

Прочитајте Списание

 

Revista e shkencave shoqerore “Vizione” nr.9, IADC, Shkup

Magazine of Social Sciences “Vizione”, no.9, IADC, Skopje

Спиасание за општествени науки Визионе”бр.9IADC, Скопје

Botues:  Shoqata e intelektualëve “Klubi Demokratik” – Shkup  dhe Unioni i Inteligjencies shqiptare në Maqedoni 
Publisher: The association of intelectuals “Democratic club” – Shkup and the Union of Albanian intelligency in Macedonia

Këshilli botues:
Editorial Board:
Prof. Dr. Mirlinda Krifca, Prof. Dr. Arsim Bajrami, Baki Bakiu
Prof.Dr. Asllan Selmani, Prof. Dr. Lekë Sokoli, Dr.Ali Pajaziti,
Dr. Zekirija Idrizi dhe Valbona Zunçe

Kryeredaktor dhe redaktor  përgjegjës:  Dr. Nazmi Maliqi
Editor-in-chief

Redaksia: 
Editorial staff:

Dr. Shaban Prevalla, Dr. Bejtush Gashi, Prof. Dr. Nebi Dervishi,
Dr. Metush Sulejmani, Mr. Januz Krasniqi, Mr. Jeton Shasivari
dhe Dr. Ismet Osmani

Kopertina dhe përgaditja kompjuterike: Faton Maliqi
Computer arrangement

Shtyp:
Printing house:
Grafotex – Kumanovë

Revista Vizione është regjistruar në Agjencionin për informacione në Republikën e Maqedonisë,
Nr. 02 – 482/ 2;  Shkup 29 korrik 2004

VIZIONE
VISIONS

Revistë studimore  –  shkencore me përmbajtje:
Studious and scientific magazine with

 • Sociologjike
  Sociologic content,
 • Integrime evroatlantike
  Euroatlantic integration,
 • Ekonomike dhe –
  Economic
 • Juridiko – politike
  Political and juridical content

VIZIONE Nr.9
Shkup , korrik  2007

Përmbajtja 

 • Editorial

Vizione në rrjedha të mendimit politik

 • Dr. Murad Hofmann, gjendja në perëndim

Dialogu  evroatlantik

 • Dr. Sc. Bejtush Gashi, mjedisi i sigurisë në Kosovë “Pakoja e Ahtisarit” mundësi për të
  ndërtuar një sistem efektiv të sigurisë
 • Mr. Sc. Jeton Shasivari, kushtetuta për europën dhe ardhmëria e saj sfiduese

Meditime juridiko – politike

 • Prof.dr. Adnan Jashari, kompensimi i dëmit nga sigurimi
 • Prof.dr. Avni Presheva, interpretimi i  së  drejtës  në  shkenca  juridike
 • Mr.sc. Emine Zendeli, e drejta e pronësisë dhe kufizimi i saj
 • Mr.sc.Afrim Osmani,  dënimi me vdekje dhe zbatimi i tij në botë
 • Mr.sc. Bekim Kadriu,  mbrojtja juridike e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore në republikën e maqedonisë
 • Mr.sc. Ruhi Bakiu, kushtetutshmëria dhe ligjshmëria –  ekzistimi dhe funksionimi i shtetit juridik
 • Elvana Cicolli,  kundershtimi i provave me shkrese ne legjislacionin procedurial civil shqiptar

Çështje ekonomike

 • Prof.asoc.dr.Vjollca Karapici,  evoluimi i auditimit te brendshëm  sektorin publik
 • Mr. Januz Krasniqi,  përcaktimi  i vlerës së ndërmarrjës si parakusht i përgaditjes së ndërmarrjës për privatizim
 • Mr.Selajdin Abduli, sfidat e funksionimit të tregjeve të punës
 • M-r  Veland Ramadani, financimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme sipas fazave të zhvillimit
 • Mr.Nexhati Alija, parakushtet e zhvillimit të projekteve softverike
 • Brikend Aziri, një qasje analitike ndaj dizajnimit të punës dhe ndikimit të saj mbi motivimin e punëtorëve

Përsiatje socio- politike

 • Dr.Metush Sulejmani, aspekti sociologjik i sjelljeve devijante tek të rinjtë
 • Mr. Naser Ramadani, mësimbesimit fetar në sistemin edukativo-arsimor
 • Arta Selmani, Dhuna në familje

Prezentimi i studentëve të sukseshëm

Studiuesit e rinj

 • Bilall Bilalli, the international criminal tribunal for the former yugoslavia – case of Fatmir Limaj
 • Vjollca Istrefi, Strategic analysis of the constitutional court of the Republic of Macedonia
 • Drita Maliqi, E drejta e konkurrencës në Unionin Evropian

Arsim shkencë dhe  kulturë 

 • Prof. As. Dr. Pjetër Hidri, vështrim i shkurtër për termin akademi
 • Eduardo Encabo – Arburim Iseni, teachers thoughts about gender gap analysis of academic reality at secondary school  and future perspectives
 • Mr.Naser Kamberi, analiza e cilësive  lapër e lirë e veshit apo e ngjitur,gjuhë e tubosur apo jo e tubosur në një mostër të popullatës shqiptare të preshevës

Retro, ngjarje, personalitete

 • Dr. Nazmi Maliqi, Fragment nga historia e traditës injoruese e shkollimit  të mesëm në gjuhën shqipe në shkollat e mesme të Kumanovës (1987)
 • Doc. Dr. Zeqirja Idrizi, jehona e lidhjes shqiptare të pejës në  pollog

Udhëzime për autorët