Thursday, July 18, 2024
Issues

VISIONS MAGAZINE issue No. 10


Read the Magazine
Lexo Revistën

Прочитајте Списание

 

Revista e shkencave shoqerore “Vizione” nr. 10, IADC, Shkup

Magazine of Social Sciences “Vizione”, no.10, IADC, Skopje

Спиасание за општествени науки Визионе”бр.10IADC, Скопје

Botues: Shoqata e intelektualëve “Klubi Demokratik” – Shkup dhe Unioni i Inteligjencies shqiptare në Maqedoni 
Publisher: The association of intelectuals “Democratic club” – Shkup and the Union of Albanian intelligency in Macedonia

Këshilli botues:
Editorial Board:
Prof. Dr. Mirlinda Krifca, Prof. Dr. Arsim Bajrami, Baki Bakiu
Prof.Dr. Asllan Selmani, Prof. Dr. Lekë Sokoli dhe Dr.sc. Ali Pajaziti,

Kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës: Dr.sc. Nazmi Maliqi
Editor-in-chief

Redaksia:
Editorial staff:

Dr.sc. Suzana Aliu, Dr.sc. Bejtush Gashi, Dr.sc. Metush Sulejmani,
Mr.sc. Januz Krasniqi, Mr.sc. Jeton Shasivari dhe Dr.sc. Ismet Osmani

Kopertina dhe përgaditja kompjuterike: Faton Maliqi
Computer arrangement

Shtyp:
Printing house:
Grafotex – Kumanovë

Revistë Periodike

Revista Vizione është regjistruar në Agjencionin për informacione në Republikën e Maqedonisë, Nr. 02 – 482/ 2; Shkup 29 korrik 2004

VIZIONE
VISIONS

Revistë studimore – shkencore me përmbajtje:
Studious and scientific magazine with

 • Sociologjike
  Sociologic content,
 • Integrime evroatlantike
  Euroatlantic integration,
 • Ekonomike dhe –
  Economic
 • Juridiko – politike
  Political and juridical content

Nr. 10
Shkup , janar 2008
www.klubidemokratik.org

Përmbajtja

Në vend të editorialit

Vizione në rrjedha të mendimit politik

 • Ramadan PLLANA,
  Jusuf Gervalla me shok – yje te pashuara
 • Prof.dr. Shahin LEKA,
  Kosova përballë sfidave të fitorës
 • Prof. dr. Rami MEMUSHAJ,
  Shtohen orekset e grekëve: nga Vorio Epiri tek Epiri
 • Prof. Ass. Dr. Milazim KRASNIQI,
  Vështrim sociologjiko – letrar Konteksti social dhe historik i poezisë shqipe alamiado dhe problemet e vlerësimit të saj
 • Dr.sc.Nazmi MALIQI,
  Gjepolitika shqiptare ballkanike –
  dhe njohja ndërkombëtare e pavarsisë së Kosovës

Vlera shkencore fetare

 • Muhamed JUSUFI-KAJOLLI,
  Haxhi ligj i Krijuesit të botërave
 • Dr. Ali ILJAZI,
  Mesazhi i Hixhretit

Dialogu Evroatlantik

 • Dr.sc. Ismail BARDHI,
  Globalizimi dhe teologjia muslimane
 • Dr.sc. Mersel BILALLI,
  Koridorret 8 dhe 10
 • Dr.Sc. Bejtush GASHI,
  Siguria personale në Kosovë – rrugë për integrimet në institucionet evropiane të sigurisë
 • Mr.sc. Armand KRASNIQI,
  Vështirësitë e zbatimit të legjislacionit në veprimtarinë e turizimit dhe hotelierisë në vendet e Evropës juglindore

Hulumtime, Juridiko – politike

 • Prof. Dr. Osman Kadriu,
  Ndryshimet kushtetuese parakusht për reformat në gjyqësi
 • Dr.sc.Azem HAJDARI,
  Fenomenologjia dhe etiologjia e veprave penale
  të trafikimit me njerëz në Kosovë
 • Sreten KOCESKI,
  The Non – Governmental organizations in the Republic of Macedonia and their position in the society
 • Mr. sc. Mitasin BEQIRI,
  Mbikëqyrja mbi punën e institucioneve penitensiare
 • Shaban SULEJMANI,
  Dëshmia si provë në proçesin gjyqësorë penal
 • Mr.sc. Angelov Georgi,
  Vatican in the international law and the international relations
 • Mr.sc. Arben GASHI,
  Decentralizimi dhe siguria në Kosovë
 • Mr.sc.Fatmire LUMANI,
  Të drejtat dhe liritë politike të femrave sipas dispozitave kushtetuese të Republikës së Maqedonisë

Hulumtime Ekonomike

 • Dr. sc. Hajriz MELEQI,
  Analiza gjeografike e kembimit tregtar të kosovës në periudhën e pasluftës
 • Dr.sc.Skender AHMETI,
  Nxitja e rritjes së eksporteve në raport me Maqedoninë dhe ndikimi në rritjen ekonomike të Kosovës
 • Mr.sc. Jusuf FEJZA,
  Marrja e vendimit për ndërtimin e objektit investiv
 • Mr.sc. Artim CENKA,
  Organizimi i funksionit financiar dhe kapitalit te ndërmarrjet
 • Mr.sc. Gadaf REXHEPI,
  Bencharking
 • Mr.sc. Veland Ramadani,
  Rëndësia e bizneseve të vogla në ekonominë e Republikës së Maqedonisë

Recensione

 • Mehmet KAJTAZI,
  Njeriu është më i fortë se koha e vet
 • Dr.sc.Ismail ZEJNELI,
  Vështrim, Rreth tekstit universitar “Viktimologjia” të autorit Prof.dr.Ragip Halili
 • Recension nga Dr.sc. Ismail BARDHI,
  Historia e mendimit islam në bosnje e hercegovinën e shekullit XX
 • Në vend të recensionit,
  Për dy librat e Dr. Arif Selmanit

Përsiatje sociologjike dhe polititologjike

 • Prof. Dr. Avni PRESHEVA,
  Teoria e njohjes dhe filozofia e gjuhës
 • Mr. Valentina KLOPÇEVSKA,
  Mr. Strumka JAKIMOVSKA,
  Sjellja devijante tek të rinjtë
 • Mr.sc. Angelina TANEVA – VESHOSKA,
  The influence of stress in organizations

Studiuesit e rinj

 • Hamdi NUHIJU,
  Ekonomia pa organizim
 • Valbona ISTREFI,
  European union and globalization
 • Latif MUSTAFA,
  Turqia dhe Lindja
 • Neritan TURKESHI,
  Transformimi i ndërmarrjes KNAUF

Arsim shkencë dhe Kulturë

 • Prof. Dr. Zeqir DEMI,
  Sistemi edukativ dhe arsimor në Kosovë 1980 – 1990
 • Dr.sc. Ismet OSMANI,
  Përkthimi si akt gjuhësor
 • Mr.sc. Qazim ELSHANI,
  Ndikimi dhe rëndësia e përgatitjes së fizike në procesin e përgatitjes së notarëve

Ambijenti jetësor

 • Suzana ALIU , S. JUSUFI, M. DACI, Sh. DEHARI,
  Heavy metals in the water of lake Ohrid and in fish Species belbica – Alburnus Alburnus Alborella de Filipi
 • Dr.sc.Abdyl KOLECI,
  Ndikimi i pjekjes së gjipsit në sha ”knauf-radika” në Ndotjen e ambientit mjedisor në Dibër

Retro: personalitete të arsimit

 • Dr Shaban PREVALLA,
  Shënime biografike
 • Retro:ngjarje
 • Doc. Dr. Zeqirja Idrizi,
  Revolta antiqeveritare në ushtri dhe Tajar bej Tetova

Udhëzime për autorët