Friday, June 14, 2024
Issues

VISIONS MAGAZINE issue No. 11 & 12


Read the Magazine
Lexo Revistën

Прочитајте Списание

 

Revista e shkencave shoqerore “Vizione” nr.11&12, IADC, Shkup

Magazine of Social Sciences“Vizione”, no.11&12, IADC, Skopje

Спиасание за општествени науки Визионе” бр.11&12IADC, Скопје

VIZIONE
11 &12/2008-2009
www.klubidemokratik.org

Botues: Shoqata e Intelektualëve “Klubi Demokratik” – Shkup
Publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club” – Shkup

Këshilli botues:
Editorial Board:
Prof. Dr. Mirlinda Krifca, Prof. Dr. Arsim Bajrami,
Prof.Dr. Milazim Krasniqi, Prof.Dr. Asllan Selmani,
Prof. Dr. Lekë Sokoli, Dr.Ali Pajaziti,

Kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës: Prof. Dr. Nazmi Maliqi
Editor-in-chief

Redaksia: 
Editorial staff:

Dr. Baki Koleci, Dr. Bejtush Gashi, Mr. Nusret Pllana,
Mr. Arburim Iseni, Dr. Metush Sulejmani, Mr. Januz Krasniqi,
Dr. Agni Aliu, Dr. Suzana Aliu dhe Dr. Ismet Osmani

Koopertina dhe përgaditja kompjuterike: Faton Maliqi
Computer arrangement

Shtyp:
Printing house:
Grafotex – Kumanovë

Revista Vizione është regjistruar në Agjencionin për informacione në Republikën e Maqedonisë, Nr. 02 – 482/ 2; Shkup 29 korrik 2004

VIZIONE
VISIONS

Revistë studimore – shkencore me përmbajtje:
Studious and scientific magazine with

 • Sociologjike
  Sociologic content,
 • Integrime evroatlantike
  Euroatlantic integration,
 • Ekonomike dhe –
  Economic
 • Juridiko – politike
  Political and juridical content

Nr. 11 &12/2009
Shkup , jnar 2009
www.klubidemokratik.org

Përmbajtja

Editorial

Vizione në rrjedha të mendimit politik kombëtar

 • Prof. Ass. Dr. Selman SHEME,
  Identiteti etnik i Gjeo – Hapësirës së Çamërisë

Dialogu Evroatlantik

 • Dr. sci. Fadil MALOKU,
  Një qytetërim universal apo një shumësi Veçantish kulturore e fetare
 • Muhamed Jusufi,
  Religjioni në marrëdhëniet ndërkombëtare
 • Doc.Dr. Baki KOLECI,
  Violeta KOLECI,
  Integrimi ne Bashkimin Evropian rruge e domosdoshme per Maqedoinine dhe shteteve te rajonit

Meditime Juridiko – politike

 • Dr.sc.Azem HAJDARI,
  Disa nga sukseset dhe dështimet e misionit të OKB-së në Kosovë në menaxhimin e sistemit të drejtësisë penale
 • Mr.sc.Emine ZENDELI,
  Risitë e ligjit mbi procedurën jokontestimore
 • Dr.sc. Bejtush GASHI,
  Mr.sc. Refki MORINA,
  Aspektet juridiko – kushtetuese të së drejtës së migracionit më theks të veçantë në Kosovë
 • Arta SELMANI,
  Adoptimi – mbrojtje juridike për fëmijët pa prindër sipas legjislacionit të Republikës së Maqedonisë
 • Mr. Emin HYSEINI,
  Rendesia e daktiloskopise ne luftimin e kriminalitetit
 • Mr.sc Valbon Mulaj,
  Ass. Bedri Bahtiri,
  Shkurorëzimet në periudhen e pas luftës në Kosovë

Politikat e sigurisë

 • Prof. Dr. Nazmi MALIQI,
  Kontrolli dhe mbikqyrja e shërbimeve sekrete të sigurisë , (Roli i shoqërisë civile)
 • Dr.sc. Bejtush GASHI,
  Agron JUSUFI,
  Ekonomia e sigurisë – me theks në zhvillimet në Kosovë pas luftës
 • Mr. Fatos AZIRI,
  parimet e punës së policisë dhe etika profesionale

Çështje Ekonomike 

 • Prof.As.Dr.Vjollca KARAPICI,
  Dr.Albert QARI,
  Përdorime të mundëshme të treguesve dhe të flukseve financiare në mbështetje të aktivitetit të drejtimit
 • Prof.dr.Blerim RAMOSAJ,
  Sfidat e reja per menaxhmentin e bizneseve kosovare
 • Prof. Dr.Justina SHIROKA – PULA,
  Mr.Fluturim SALIIU,
  Evaluimi i faktorëve ekonomikë të Maqedonisë gjatë periudhës së tranzicionit
 • Mr. Januz Krasniqi,
  Rroli i auditimit ne rritjen e cilësisë së menagjmentit
 • MR.sc. Eleina QIRICI,
  Mundesite e zhvillimit te turizmit ne zonat malore te korces
 • Msc. Arif MURRJA,
  Doc. Seadin XHAFERI,
  Roli i lidershipit në qeverisjen lokale
 • Mr. Sc. Bedri MILLAKU,
  Determinantat themelore dhe përspektiva e zhvillimit të turizmit ne Kosovë
 • Mr. Naser AMETI,
  Ese: Të ardhurat nga reklamimi, burim shtesë për financimin e televizioneve publike

Arsim dhe Kulturë 

 • Dr. Bahtijar Kryeziu,
  Krizë e standardit të shqipes apo krizë e mendësisë sonë

Përsiatje socio – politike

 • Prof.ass.dr. Milazim KRASNIQI,
  Politika e reklamuar dhe reklama e politizuar
 • Prof. Ljubomir DRAKULEVSKI,
  Mr. Angelina TANEVA – VESHKOSKA,
  Emotional Intelligence: What it is and Why it Matters
 • Mr. Suzana XHAMOTOSKA – ZDRAVKOVSKA,
  Operat e fluskulave – sikur një botë në të cilën (nuk) jetohet
 • M-r Sanja AXHAIP,
  Fokus grupet si teknikë hulumtuese
 • Mr.sc. Hajdin ABAZI,
  Zgjedhja teorike – një problem që sfidon
 • Mr. Fatmire Lumani,
  Esse: Femrat në procesin e vendimarrjes

Vlera shkencore fetare

 • Alija IZETBEGOVIQ,
  Devocioni
 • Mirsim MALIQI,
  Ese: Persiatje rreth synimit

Periskopi informativ

 • Mr.sc.Vehbi RAMAJ,
  Mr.sc.Shaip Bytyçi,
  Marketingu dhe interneti
 • Dr.sc. Aleksandar S. DIMOVSKI,
  Verifying Software Programs by Game Models

Retro: ngjarje, personalitete 

 • Ajni SINANI,
  Ndarja e Palestines
 • Prof. Dr. Muhamet PIRRAKU,
  Roli mobilizues i fesë në Lidhjen Shqiptare të Prizrenit
 • Mr. Nusret PLLANA,
  Vrasjet dhe krimet e vazhdueshme mbi shqiptarët shkas i intervenimit të NATO-s në Kosovë
 • Dr. Nebi DERVISHI,
  Ladorishti ka gjurmë në histori – me rastin e 64 vjetorit të masakrës në ladorishtë

Udhëzime për autorët