Friday, June 14, 2024
Issues

VISIONS MAGAZINE issue No. 19


Read the Magazine
Lexo Revistën

Прочитајте Списание

 

Revista e shkencave shoqerore “Vizione” nr. 19, IADC, Shkup

Magazine of Social Sciences, “Vizione”, no.19, IADC, Skopje

Спиасание за општествени науки Визионе”бр.19IADC, Скопје

VIZIONE
19/2013
www.klubidemokratik.org

Botues: Shoqata e Intelektualëve “Klubi Demokratik” – Shkup
Publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club” – Shkup

Këshilli botues:
Editorial Board:

Prof. Dr. Nazmi Maliqi (Maqedoni), Prof. Dr. Mirlinda Krifca (Maqedoni), Prof. Dr. Arsim Bajrami (Kosovë), Prof. dr..Bajram Pollozhani (Maqedoni), Prof. Dr. Milazim Krasniqi (Kosovë), Prof.. Dr. Avni Presheva (Preshevë- Serbi), Prof. Dr.Antoneta Vassileva (Bulgaria) Prof. Dr. Bejtush Gashi (Kosovë)

Kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës: Prof. Dr. Nazmi Maliqi (Maqedoni)
Editor-in-chief

Redaksia:
Editorial staff:

Prof. Dr.John Fisher ( Kanada)
Prof. Dr. Antoneta Vassileva (Sofia, Bulgaria)
Prof. Dr. Abdyl Koleci ( Maqedoni)
Prof. Dr. Irena Lama (Shqipëri)
Prof. Dr. Armand Krasniqi, (Kosovë)
Prof Dr. Ćamil Sukić (Novi Pazar Serbia)
Prof. Dr. Suzana Aliu (Maqedoni)
Prof. Dr. Osman Kadriu (Maqedoni)
Doc. Dr. Afrim Osmani (Maqedoni)

Koopertina dhe përgaditja kompjuterike: Faton Maliqi
Computer arrangement

Shtyp:
Printing house:
 Furkan ISM

Revista Vizione është regjistruar në Agjencionin për informacione në Republikën e Maqedonisë, Nr. 02 – 482/ 2; Shkup 29 korrik 2004

VIZIONE
VISIONS

Revistë studimore – shkencore me përmbajtje:
Studious and scientific magazine with

 • Sociologjike
  Sociologic content,
 • Integrime evroatlantike
  Euroatlantic integration,
 • Ekonomike dhe –
  Economic
 • Juridiko – politike
  Political and juridical content

Nr. 19/2012
Shkup, Janar – January – 2013
www.klubidemokratik.org

Përmbajtja

Vizione në rrjedha të mendimit politik

 • Prof. Dr. Milazim Krasniqi,
  Politizimi dhe glorifikimi si ideologema deformuese të historisë së letërsisë shqiptare
 • Prof.Dr. Nazmi Maliqi,
  Komunikimi politik brendashqiptar

Gjuhë dhe letërsi

 • Dr. Elda Resmja Molla,
  Latin infinitive and its translation in the Albanian text of Kuvendi i Arbërit
 • Prof.asc. dr. Milazim Krasniqi,
  Gjuha poetike dhe konteksti jetësor
 • Prof. dr. Irena Ndoci Lama,
  The combining game in the postmodern novel of Italo Calvino
 • Ma. Alba Teneqexhi, Focus on translation and translator
 • M.A. Albert Sheqi, Depicting the trauma of the birth of America in Toni Morrison’s Mercy

Arsim dhe kulturë 

 • Dr. Eliana Paço,
  Non est medicina sine lingua latina
 • Doc.dr.Naser Kamberi, & Xhezair Abdia &Rexhep Kadriu,
  Ntropologji arkeologjike dhe linguistike të lokaliteteve ostanisht dhe bunisht ne Zhunicë të Preshevës
 • Ma. Enkela Dalipi, The role and the competences of the teacher for specific purpouse
 • Artan R. Kryeziu & Hazir Salihu & Vullnet Ameti & Qazim Elshani, Analiza e lojës së basketbollit në bazë të disa treguesëve cilësor
 • Feriha Sallova, Kompetencat e liderëve të shkollës fillore në përdorimin e teknologjisë

Hulumtime juridike dhe politike 

 • Prof.Dr. Etem Aziri & Mr.sc. Oreta Saliaj, Shqiptarët në Maqedoni një shekull pas pavarësimit të shtetit amë
 • Dr. Sc. Sadik Haxhiu, Përpjekjet e grave për të marrë pjesë në zgjedhje gjatë historisë
 • Prof. Dr. Fatmire Lumani, Përfundimi i marrëdhënies së punës sipas legjislaturës së punës në Republikën e Maqedonisë
 • Mr.sc. Muhamed J. Kajolli,
  Në kërkim të qeverisjes funksionale
 • Mr.sc. Oreta Saliaj,
  Mëshirimi i Ndarjes dhe Balancës së Pushteteve në Rendin Kushtetues Shqiptar
 • Dr.sc.Jusuf Zejneli, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë – organizimi dhe veprimtaria
 • Mr.sc Shpendim Maksuti, Pavarësia e pushtetit gjyqësor

Hulumtime në Politikat e sigurisë dhe në Kriminalistikë 

 • Afrim Osmani, PhD, Criminal Legal Reform Through The Prism Of Macedonia’s Euro-Atlantic Integration (Challenges And Perspectives)
 • Mr.sc. Naim Rexha & Mr.sc.Reshat Maliqi, Roli dhe rëndësia e planifikimit në ruajtjene rendit dhe sigurisë publike
 • Doc.Dr. Neser Etemi, Dinamika dhe struktura e kriminalitetit në Republikën e Maqedonisë dhe shqiptarët
 • Lulzim Serqa,
  Vendet e vogla Ekonomia dhe pozita e sigurisë

Studime socio – politike

 • Emilija Simoska, PhD & Petar Atanasov, PhD, Culturally excluded groups in Macedonia
 • Doc.dr. Ibish Kadriu, Edukimi socio-ekologjik global dhe politika e mjedisit jetë
 • Mr. Sc. Ragmi Mustfa, Aplikimi i teknologjisë së informacionit në menaxhim me burime njerzore për punësim në Komunën e Preshevës
 • Dr.Valentina Klopçevska & Dr.Ddragan Klopçevski, Puna edukative per prevencë-parandalim nga sëmundjet e varësisë

Periskopi informatik 

 • Prof. Dr. Edmond Beqiri & Msc Gonxhe Beqiri, Teknologjitë e informacionit në funksion të promovimit të formave të caktuara të turizmit

Hulumtime në ekonomi 

 • Prof. Dr. Ilir Kaduku,
  Politikat bujqësore në Shqipëri ne optikën e 20 viteve tranzicion
 • Prof. Asc. Dr. Diana Shehu & Dr. Majlinda Çakalli & MBA. Albana Shehu,
  Migracioni, roli dhe pasojat e tij në ekonominë dhe kulturën shqiptare
 • Doc. Dr. Sami Bislimi,
  Mungesa e investimeve si faktor kufizues për rritjedhe zhvillim ekonomik
 • Mr. sc. Bislim Ahmeta,
  Faktorët që kanë kushtëzuar ndryshimet e strukturave të prodhimit bujqësor në Shqipëri
 • Dr. Ibish Mazreku & Dr. Halit Shabani, Menaxhimi i kompanive të sigurimeve në Kosovë sfidë e tranzicionit
 • Dr. Neritan Turkeshi, PhD, Monetary policy in the Republic of Macedonia upon its monetary independence

Rubrika për studiuesit e rinjë

 • Mr. sc. Fatime Musliu,
  Franshiza si mundësi për fillimin e një biznesi të vogël
 • Mr.sc. Havsa Musliu, Parimi i prezumimit të pafajësisë në procedurë penale në Republikën e Maqedonisë
 • Jeta Serqa & Vabona Lluka,
  Paga si forme e pervetsesimit

Marrëdhëniet ndërkombëtare, diplomaci dhe integrimet Euroatlantike 

 • Mr. Mervan Jakupi,
  Verzioni Islam mbi marrëdhëniet ndërkombëtare
 • Mr.sc. Muazam Halili, Vendet e Europës Lindore dhe Juglindore në rrugëtimin drejtë Unionit Europian

Retro, kujtesë
Ngjarje, personalitete 

 • ISMAIL QEMAJL BEJ VLORA

Udhëzime për autorët