Friday, June 14, 2024
Issues

VISIONS MAGAZINE issue No. 20


Read the Magazine
Lexo Revistën

Прочитајте Списание

 

Revista e shkencave shoqerore “Vizione” nr.20, IADC, Shkup

Magazine of Social Sciences “Vizione” no.20, IADC, Skopje

Спиасание за општествени науки Визионе” бр.20IADC, Скопје

VIZIONE
20/2013
www.klubidemokratik.org

Botues: Shoqata e Intelektualëve “Klubi Demokratik” – Shkup
Publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club” – Shkup

Këshilli botues/Editorial Board:

Prof. Dr.Nazmi Maliqi (Maqedoni),
Prof. Dr.Recai Aydin (Türkiye)
Prof. Dr.Mirlinda Krifca (Maqedoni),
Prof Dr.John Fisher ( Kanada)
Prof. Dr.Arsim Bajrami (Kosovë),
Prof. Dr.Ilir Kaduku (Shqiperi)
Prof. Dr.Vlado Popovski (Maqedoni)
Prof. Dr.Milazim Krasniqi (Kosovë),
Prof. Dr.Bajram Pollozhani (Maqedoni),
Prof..Dr.Avni Presheva (Preshevë- Serbi),
Prof. Dr.Antoneta Vassileva (Bulgaria)
Prof. Dr.Bejtush Gashi (Kosovë)
Prof Dr.Haxzhi Ferati (Kosovë
Prof Dr.Ermir Dobjani (Shqipëri)

Kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës
Editor-in-chief

Prof. Dr.Nazmi Maliqi (Maqedoni)
Redaksia: Editorial staff:
Prof. Dr.John Fisher ( Kanada)
Prof. Dr.Recai Aydin (Türkiye)
Prof. Dr.Mesud Idriz (Bosnja dhe Hercegovina)
Prof. Dr.Antoneta Vasileva (Sofia, Bulgaria)
Prof. Dr.Aynur Uraler (Türkiye)
Prof. Dr.Irena Lama (Shqipëri)
Prof. Dr.Abdyl Koleci (Maqedoni)
Prof. Dr.Armand Krasniqi, (Kosovë)
Prof Dr Ćamil Sukić (Novi Pazar Serbia)
Prof. Dr Suzana Aliu (Maqedoni)
Prof. Dr.Jorde Jakimovski (Maqedoni)
Prof. Dr Osman Kadriu (Maqedoni)
Doc. Dr Afrim Osmani (Maqedoni)
Mr.sc.Oreta Saliaj (Shqipëri)
Prof. Dr.Dario Malnar (Kroacia)

Computer arrangement: Faton Maliqi
Shtyp/ Printing house: Furkan ISM – Shkup

Revista Vizione është regjistruar në Agjencionin për informacione në Republikën e Maqedonisë, Nr. 02 – 482/ 2; Shkup 29 korrik 2004

VIZIONE
VISIONS

Revistë studimore – shkencore me përmbajtje:
Studious and scientific magazine with

 • Sociologjike
  Sociologic content,
 • Integrime evroatlantike
  Euroatlantic integration,
 • Ekonomike dhe –
  Economic
 • Juridiko – politike
  Political and juridical content

Nr. 20/2013
Shkup, August – September- 2013
www.klubidemokratik.org

Përmbajtja

 • Fjala e kryeredaktorit

Arsim dhe shkencë

 • Albana KOSOVRASTI,
  University education in Albania, history of creation and current challenges
 • Prof. Asoc. Silvana VISHKURTI,
  Prof. Asoc. Eldina NASUFI
  ,
  Francophone interregional projects and their impact on the albanian university context

Gjuhë dhe letërsi 

 • Prof.Dr. Milazim KRASNIQI,
  Albanian literature in Kosova: how liberation led to its decline
 • Prof. dr. Irena Ndoci LAMA,
  Traits of urban italian literature

Kultura gjuhësore e komunikimit

 • Viola BITI – GJYLI,
  The development of communicative grammar based on teaching spanish as foreign language
 • Dr. Ibrahim BERISHA,
  Communicating models in crisis
 • Prof. Asc. Dr. Florentina HALIMI,
  Bilingualism, multilingualism and english in Rrepublic of Macedonia
 • Admira NUSHI,
  Inter – literary communication between Spain and Albania
 • Alban ZENELI, Vetërregullimi si alternativë e gjendjes së tashme anarkike të mediet on – line në Kosovë
 • Mr.sc. Behxhet GAXHIQI,
  A mundet të menduarit pozitiv të na bëjë të ndihemi më mirë kur problemet janë jashtë kontrollit tone

Hulumtime juridike – politike

 • Dr. Makbule ÇEÇO,
  A theoretical overview on the influence and effects of the amendments made to the constitution of albania (21 april 2008) on the inter-institutional relations
 • Prof. as. dr. Petraq BUKA,
  Finest hour – Ora vendimtare
 • Dr.sc. Agim NUHIU,
  Rëndësia e Kartonit jeshil të sigurimit në marrëdhënien juridike të sigurimit
 • Doc dr. Afrim OSMANI,
  Lirimi i personave të dënuar nga vuajtja e dënimit në sistemin penitensiar të Republikës së Maqedonisë
 • Biljana KAROVSKA – ANDONOVSKA Msc,
  Implementation of european norms and standards for protection of personal data in the Rrepublic of Macedonia
 • Mr. Sc. Faton SHABANI, PhD. Cand,
  Powers of the general meeting of a joint-stock company under the company law of the Republic of Macedonia
 • Elena TODOROVA, PhD, The role and effect of affirmative action in democratic society
 • Mr.sc. Ilir ISLAMI, PhD Cand. Mr.sc. Sevdie KADRIU, PhD Cand. Decentralization process in Rrepublic of Kosova –
  political or practical issue
 • Dr. sc. Nora ZIBA & Prof.Dr. Goce GALEV,
  Domosdoshmëri e padiskutueshme – krijimi i kodit civil nëRrepublikën e Maqedonisë

Hulumtime në ekonomi 

 • Dr. Sc. Ilir KADUKU,
  Mr.sc. Xhenet SYKA PhD. Cand
  ,
  Fiscal policies and their role during difficult period of economy transition in Albania
 • Prof.Dr. Blagoja SPIRKOVSKI,
  Fiscal Rules and Fiscal Responsibility for Fiscal Stability
 • Harun Tahiri, PhD,
  Informal sector in Macedonia and its negative consequences (unemployment, budget revenues, investments and reduction of poverty)
 • Mr.sc. Drita MALIQI, PhD. Cand. Islamic financial market – rules and principles
 • Mr.sc. Selami KRASNIQI, PhD. Cand. The management of the contract of sale

Persiatje socio – politike

 • Dr.sc. Merita SHALA,
  Vlerësimi i problemeve emocionale dhe të sjelljes tek fëmijëtparashkollorë: perspektiva zhvillimore
 • Prof.dr. Bashkim SELMANI, Roli i familjes shqiptare në shoqërinë bashkëkohore sfidat dhe devijimet në epokën e globalizimit
 • Mr.sc. Kastriot BLAKAJ& Lirim LANI,
  Kosova youth ambition
 • Mr.sc.Sevdie KADRIU, PhD Cand. Mr.sc. Ilir ISLAMI, PhD Cand. Integration of minorities in the public life inKosovo, an ongoing challenge
 • Mr. sci. Muaz AGUSHI, PhD. Cand. Përceptimi i studentëve shqiptarë në Republikën e Maqedonisë rreth pozitës dhe rolit të Presidentit të Republikës së Maqedonisë
 • Mr.sc. Drita MEHMEDI, PhD. Cand, The collective behavior and social movements
 • Mr.sc. Emine EMURLLAI,
  Demokracia brendapartiake

Marrëdhëniet ndërkombëtare,
diplomaci dhe integrimet Euroatlantike

 • Mr.sc.Suada DŽOGOVIĆ,
  Dr. Salli KELMENDI
  ,
  Identification and history of genocide with special reference to Srebrenica
 • Prof. Dr. Aleksandar DONCHEV, PhD,
  Cooperative security challenge and security solution for central and east european countries
 • Dr.sc. Bejtush GASHI,
  Dr. sc. Dario MALNAR
  ,
  Shtetet e Bashkuara dhe shteti i Kosovës – nga parimi i paprekshmërisë së kufijve shtetëror deri te e drejta e vetëvendosjes

Hulumtime në Politikat e sigurisë
dhe në Kriminalistikë 

 • Prof. ass. Dr. Veton VULA,
  Attracting of victims of trafficking in human beings through the internet
 • Mr. sc. Mujë UKAJ, PhD Cand,
  Organized crime and innovations in the criminal legislation of Kosova
 • Mr.sc. Fatos HAZIRI, PhD Cand,
  Organized crime is threatening phenomenon for public security and rule of law in republic of Kosova
 • Prof.Dr. Stefan BUDJAKOSKI Phd, Natasha TODOROVSKA Msc & Sofka HADJIJEVSKA,
  Coruption and political connections
 • Mr.sc.Ahmet MALOKU, PhD. Cand. International efforts to define organized crime
 • Xhevdet HALILI, PhD. Cand. Kontrolli,Identifikimi dhe perdorimi i forces nga policia (Me vështrim të posaçëm në policinë e Republikës së Kosovës)
 • Mr.sc. Emin HUSEINI, PhD. Cand,
  Sience on fire arms and their importance in detecting and fight against crime
 • Mr. sc. Fitim BEKTESHI,
  Drejtësia ligjore dhe aspektet historike të paraqitjes së kriminalitetit
 • Driton IMAMI,
  Policymakers, corruption and its impact on human rights in Kosova

Periskopi informatik

 • Mr.sci. Rifat OSMANAJ,
  Prof. dr. sci. Ruzhdi SEFA
  ,
  Zbatimi i minimizimit të hapësirës memorues dhe i numrit të operacioneve në analizen e sistemeve elek.

Retro, kujtesë
Ngjarje, personalitete

 • Akademik Prof.Dr. Dervish ROZHAJA
 • Prof.Dr.Fadil SULEJMANI
 • Prof.Dr. Asllan SELMANI

Udhëzime për autorët