Friday, June 14, 2024
Issues

VISIONS MAGAZINE issue No. 6


Read the Magazine
Lexo Revistën

Прочитајте Списание

 

Revista e shkencave shoqerore “Vizione” nr.6, IADC, Shkup

Magazine of Social Sciences “Vizione”, no.6, IADC, Skopje

Спиасание за општествени науки Визионе”бр.6IADC, Скопје

VIZIONE

VISIONS

Revistë studimore  –  shkencore me përmbajtje:

Studious and scientific magazine with

 • Sociologjike
  Sociologic content,
 • Integrime evroatlantike
  Euroatlantic integration,
 • Ekonomike dhe –
  Economic
 • Juridiko – politike
  Political and juridical content                    

Nr. 6

Shkup , shkurt – prill  2006

Botues: Shoqata e intelektualëve “Klubi Demokratik” – Shkup  dhe Unioni i Inteligjencies shqiptare në Maqedoni

Publisher: The association of intelectuals “Democratic club” – Shkup and the Union of Albanian intelligency in Macedonia

Këshilli botues:

Editorial Board:

Prof. Dr. Mirlinda Krifca, Prof. Dr. Arsim Bajrami,

Prof.Dr. Asllan Selmani, Prof. Dr. Lekë Sokoli

Kryeredaktor dhe redaktor  përgjegjës:  Dr. Nazmi Maliqi

Editor-in-chief

Redaksia:

Editorial staff:

Dr. Bejtush Gashi, Prof. Dr. Nebi Dervishi, Dr. Nasir Selimi,

Dr. Mersim Maksuti dhe Mr. Jeton Shasivari

 

Kopertina dhe përgaditja kompjuterike: Faton Maliqi

Computer arrangement

 

Shtyp:

Printing house:

Grafoteks – Kumanovë

 

Vizione

Revistë periodike

 

Revista Vizione është regjistruar në Agjencionin për informacione në Republikën e Maqedonisë, Nr. 02 – 482/ 2;  Shkup 29 korrik 2004

Përmbajtje:

Përsiatje Juridiko – politike

 • Prof. dr. Arsim Bajrami, Administrimi ndërkombëtar i Kosovës dhe zgjidhja e statusit final

Recensione

 • Prezentim i kandidatëve për antarë në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Republikës së Maqedonisë

Hulumtime Juridike

 • Prof. Dr. Adnan Jashari, E drejta e konsumatorëve
 • Mr. Agni Aliu, Finansimi i vetëqeverisjes lokale
 • Mr. Abdulla Azizi, Zhvillimi historik  dhe perspektivat e politikës sociale të UE-së
 • Dr.sc. Zenun Halili, Parimi i Ndarjes së Pushteteve faktor stabiliteti i Demokracisë Amerikane
 • Bekim Kadriu, Parimi i mosdiskriminimit në sistemin juridik të Republikës së Maqedonisë
 • Mr. Emine Zendeli, Nocioni  dhe llojet e punëve juridike

Vlera  fetare islame

 • Ulvi Fejzullahu, Shembëlltyra e njerëzimit

Ekonomi dhe çështje sociale

 • Dr. Rufi OSMANI, Gjendja socio-ekonomike e Republikës së Maqedonisë
 • Doc. Dr. Armen Kadriu, Ndikimi i investimeve të huaja në ekonominë dhe eksportin e Republikës së Maqedonisë
 • Mr. Nehat Ramadani, Sfidat e Maqedonisë për tu angazhuar në Zhvillimin Rajonal  të vendit

Arsim,  Kulturë, promovime

 • Akademik Zija Xholi, Reçensë për studimin e Prof.Dr. Avni Preshevës “Prej Gjuhës në gjuhë”
 • Dr. Metush Sulejmani, Reçensë për studimin Etika Publike
 • Mr. Selami Kolonja, Ndriçime muzikologjike:Temat e muzikës shqiptare në veprat e kompozitorëve të huaj
 • Rrezehana Hysa, Vlerësimi dhe notimi i nxënësve në mësim

Periskopi informatik

 • Majlinda Fetaji – Mirlinda Ebibi, TCP/IP rrjetat kompjuterike për komunikim-studim analitik

Retro, ngjarje, personalitete

 • Njeriu që vendosi themelet për Pavarësinë Kosovës, Prof. Dr. Ibrahim Rugova, Presidenti i Kosovës

Kujtim , ndërgjegje !?

 • Dejvid Rod, The betrayal andfall of Srebrenica, Erope’s worst  masscre since World War II

Histori kombëtare 

 • Prof. as. dr. Pjetër HIDRI – Dr.sc. Bejtush GASHI, Strategjia dhe taktika e veprimeve luftarake të Skënderbeut

Udhëzime pë autorët