Friday, June 14, 2024
Issues

VISIONS MAGAZINE issue No. 5


Read the Magazine
Lexo Revistën

Прочитајте Списание

 

Revista e shkencave shoqerore “Vizione” nr.5, IADC, Shkup

Magazine of Social Sciences “Vizione”, no.5, IADC, Skopje

Спиасание за општествени науки Визионе”бр.5IADC, Скопје

VIZIONE

VISIONS

Revistë studimore  –  shkencore me përmbajtje:

Studious and scientific magazine with

 • Sociologjike
  Sociologic content,
 • Integrime evroatlantike
  Euroatlantic integration,
 • Ekonomike dhe –
  Economic
 • Juridiko – politike
  Political and juridical content

                    Nr. 5

Shkup , korrik –  shtator 2005

Botues: Shoqata e intelektualëve “Klubi Demokratik” – Shkup  dhe Unioni i Inteligjencies shqiptare në Maqedoni

Publisher:   The association of intelectuals “Democratic club” – Skopje and  the Union of Albanian intelligency in Macedonia

 

Këshilli botues:

Editorial Board:

Dr. Mirlinda Krifca, Prof. Dr. Asllan Selmani, Prof. Dr. Arsim Bajrami, Prof. Dr. Lekë Sokoli, Mr. Zemri Elezi, Baki Bakiu dhe Burim Sadiku

 

Kryeredaktor dhe redaktor  përgjegjës:  Dr. Nazmi Maliqi

Editor-in-chief

 

Redaksia:

Editorial staff: Dr. Etem Aziri,  Dr. Ali Pajaziti, Dr. Gjylimsere Kasapi, Dr. Nasir Selimi, Dr. Metush Sulejmani,  Dr. Reshat Qahili dhe Arburim Iseni

 

Kopertina dhe përgaditja kompjuterike: Faton Maliqi

Computer arrangement

 

Shtyp:

Printing house:

Grafoteks – Kumanovë

Vizione

Revistë periodike

Revista Vizione është regjistruar në Agjencionin për informacione në Republikën e Maqedonisë, Nr. 02 – 482/ 2;  Shkup 29 korrik 2004

Përmbajtje

Mendimi redaktorial

Hulumtime ekonomike dhe sociale

 • Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti, Decentralizimi fiskal dhe sfidat e zhvillimit ekonomik lokal
 • Dr. Rufi Osmani, Sektori informal ekonomik, një kërcënim serioz për zhvillimin ekonomik dhe aspiratat  integruese të vendeve në tranzicion

Meditime politiko – juridike

 • Dr. Mersim Maksuti, Fenomeni i rritjes së pushtetit të Presidentit ndaj Kongresit në Sistemin Amerikan të Qeverisjes
 • Jeton Shasivari, Ndryshimet kushtetuese të vitit 2001 në bazë të Marrëveshjes kornizë të Ohrit dhe përjetësimi i tyre në organet e drejtësisë së RM-së
 • Mphil., Msc. Vesel Memedi, George W. Bush’s Adaptation to Audience Demand in the Wake of September 11
 • Qani Nuhiu, Ese për raportet në mes të vërtetës dhe politikës

Dialogu Evroatlantik

 • Dr. Jusuf El-Kardavi, Mesazhi islam në epokën e globalizimit
 • Dr. Nasir Selimi, Ndikimi i integrimeve ekonomike rajonale në zhvillimin e ekonomisë së Maqedonisë
 • Dr. Nazmi Maliqi, Kriteret politike për antarësimin e Maqedonisë në NATO
 • Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim – Tiranë, Shqipëria dhe Maqedonia drejt bashkëpunimit të Qëndrueshëm në ndërtimin e mirëbesimit dypalësh dhe rajonal 

Përsiatje filozofike dhe sociologjike

 • Prof. Dr. Avni Presheva, Problemi i gjuhës si pengesë dhe si zgjidhje në filozofinë e VITGENSHTAINIT DHE TË HAIDEGERIT
 • Nexhat Ibrahimi, Aspekte  të krizës së idenditetit  religjioz në botën bashkëkohore

Arsim  – kultu 

 • Prof. Dr. Pajazit Nushi, Zhvillimet socio-psikologjike të shqiptarëve në periudhën e transicionit
 • Dr. Sc. Agron M. Rexhepi, Tiparet morfologjike të popullit shqiptar
 • Ass. Dr Mr. Sci Ferid Agani, Gjendja psiko sociale e shqiptarëve sot dhe alternativat e zhvillimit të ardhshëm
 • Baki Bakiu, Disa të dhëna  për shkollën dhe arsimin shqip në Drven të Shkupit 1912 – 1955

Studiuesit e  rinj

 • Rezehana Hysa, Bashkëpunimi i shkollës me familjen
 • Briken Aziri, Vendi dhe roli i bordit të drejtorëve në drejtimin e korporatave
 • Evisa Kica, Rroli dhe ndikimi i policisë në mbrojtjen e të drejtave themelore të njeriut  në shoqëritë demokratike
 • Suad Abdullai, Papunësia në komunën e Gostivarit

R E T R O, Personalitete, ngjarje, histori

 • Dr. Nebi Dervishi, Flamuri kombëtar shqiptar – simbol i kombit dhe i shtetit shqiptar
 • Alija Izetbegoviq, Libri: IsIami ndërmjet lindjes dhe perëndimit
 • Mr. Qerim Dalipi, Beteja e Kosovës (1389) dhe kontributi i shqiptarëve

Periskopi informatik

 • Artan Luma, Algoritmi Min – Max
 • Nderim Zeqiri, Virtual Network Computing (VNC) – Softver për qasje nga distanca