Friday, June 14, 2024
Issues

VISIONS MAGAZINE issue No. 15


Read the Magazine
Lexo Revistën

Прочитајте Списание

 

Revista e shkencave shoqerore “Vizione” nr.15, IADC, Shkup

Magazine of Social Sciences “Vizione”, no.15, IADC, Skopje

Спиасание за општествени науки Визионе” бр.15IADC, Скопје

VIZIONE
VISIONS
15/2010

www.klubidemokratik.org

Botues: Shoqata e Intelektualëve shqiptar “Klubi Demokratik” – Shkup 
Publisher: Albanian Intelectual Association “Democratic Club” – Shkup

Këshilli botues:
Editorial Board:
Prof. Dr. Mirlinda Krifca, Prof. Dr. Arsim Bajrami, Prof.Dr. Milazim Krasniqi, Prof.Dr. Asllan Selmani, Prof. Dr. Lekë Sokoli, Dr.Ali Pajaziti, Dr. Irena Lama

Kryeredaktor dhe redaktor
përgjegjës:  Prof. Dr. Nazmi Maliqi
Editor-in-chief

Redaksia: 
Editorial staff: 
Prof. Dr. Vjollca Karapici Dr. Baki Koleci, Dr. Sami Bislimi, Dr. Nusret Pllana, Dr. Arburim Iseni, Mr. Januz Krasniqi,  Dr. Agni Aliu, Dr. Suzana Aliu dhe Dr. Ismet Osmani

Koopertina dhe përgaditja kompjuterike: Faton Maliqi
Computer arrangement

Revista Vizione është regjistruar në Agjencionin për informacione në Republikën e Maqedonisë, Nr. 02 – 482/ 2;  Shkup 29 korrik 2004

VIZIONE
VISIONS

Revistë studimore  –  shkencore me përmbajtje (Studious and scientific magazine with)

 • Sociologjike  ( Sociologic content)
 • integrime evroatlantike ( Euroatlantic integration)
 • ekonomike dhe ( Economic)
 • juridiko – politike (  Political and juridical content)

Përmbajtje:

Fjala e kryeredaktorit
An opening statement

Hulumtime në ekonomi

 • Prof. Dr. Rufi Osmani,
  Contemporary Challenges to Sustainable Development
 • Prof Bistra Boeva, Dr of Ec Sc Assoc Prof Antoaneta Vassileva, PhD,
  PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS: FORMULAE FOR SUCCESS, INCENTIVES AND BARRIERS
 • Dr.sc. Armand Krasniqi, prof.ass,
  Impakti i legjislacionit ne ekonominë joformale në vendet Evropës jug – lindore – me theks të veçantë në Kosovë
 • Jusuf Fejza,
  Menaxhimi i zhvillimit të strategjisë
 • Mr.sc. Hysen Lajqi & Mr.sc. Feim Brava,
  The role of remmitances, the case of Kosova
 • Mr. Refik KRYEZIU,
  Privatizimi i ndërmarrjeve publike dhe ndikimi i këtijë procesi në zhvillimin ekonomik
 • Bekë Kuqi,
  Rëndësia e bursave për ekonomin e tregut

Vizione në rrjedha të mendimit politik

 • Prof. dr. Nazmi Maliqi,
  Shpalosje politike: Organizimi politik dhe ndarja e përgjegjëisë

Hulumtime juridike

 • Dr.sc.Azem Hajdari,
  Disa karakteristika të mënyrës së vendosjes dhe veprimtarisë së misionit të bashkimit evropian “EULRX” në Kosovë
 • Dr. Agni Aliu & Drenusha Kamberi,
  Bashkëpunimi ndërkufitar si faktor që ndikon në përmirësimin e mirëqënies së popullatës në zonat ndërkufitare
 • Mr.sc. Bastri Berisha,
  Legjislacioni i miratuar në bazë të propozimit gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës
 • Mr. sc. Fatos Haziri & Mr. sc. Nuredin Lutfiu,
  Dhuna a ndaj gruas ne familje
 • Mr.sc. Besim Myrtezani & Mr.sc. Valbon Mulaj,
  Të drejtat e komunitetit joshumicë në Republikën e Kosovës
 • Mr.sc. Bedredin Ibraimi,
  Manipulimi ligjor i shtetit në zvoglimin e ndihmës sociale me para
 • Musa DRAGUSHA,
  Fenomenologjia e kriminalitetit të organizuar dhe karakteristikat e tij në Kosovë

Integrimet Euroatlantike – Euroatlantic integration

 • ASSOC. PROFESSOR ANTOANETA VASSILEVA, PHD,
  Marketing in the European union and after-effects for the Bulgarian business
 • Mr.sc. Rezak Jakupi,
  Strategjia dhe perspektivat e Republikës së Maqedonisë për anëtarësim në Unionin evropian” (1998 – 2006)
 • Dr.sc.Nusret PLllana,
  Ndërhyrja ushtarake e NATO-s në Kosovë ishte imperativ i kohës
 • Mr.sc. Afrdita Ramadani,
  EU enlargement to the EAST
 • Mr.sc. Hysen Lajqi,
  Implementimi i Basel II në nivel Evropian dhe kombëtarë

Vlera fetare

 • Mr.sc. Senad Islami,
  Vatani nga kendveshtrimin fetar

Arsim dhe shëndetësi

 • Prof. Dr. Juliana Latifi,
  Ligji për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë dhe problematika ligjore që prezanton
 • Dr.sc. Naser Kamberi & Festim Kamberi,
  Faktorët evolutiv si shtytës të ndryshimeve antropologjike në intervale kohore dhe hapësinore të ndryshme

Ambijenti jetësor

 • Bajram Kafexholli,
  Analiza e distancës mesatare të vendbanimeve ndaj lumenjve ne Kosove

Persiatje filozofike dhe sociologjie

 • Prof.Dr. Avni Presheva,
  Filozofia dhe shkenca

Retro, Ngjarje dhe personalitete

 • Prof.Dr. Muhamet Pirraku,
  Mulla Idriz Gjilani Fetar atdhetar
 • Dokumente Historike, Kujtese e dhimbshme, Shpernigla e shqiptareve nga sanxhaku i Toplices dhe Nishit

Udhëzime për autorët