Friday, June 14, 2024
Issues

VISIONS MAGAZINE issue No. 17


Read the Magazine
Lexo Revistën

Прочитајте Списание

 

Revista e shkencave shoqerore “Vizione” nr.17, IADC, Shkup

Magazine of Social Sciences “Vizione”, no.17, IADC, Skopje

Спиасание за општествени науки Визионе” бр.17IADC, Скопје

VIZIONE
17/2012
www.klubidemokratik.org

Po hyjmë në vitin 2012, i cili do të karakterizohet nga një ndërthurje e pashmangshme me vitin 1912, për të shënuar ashtu njëqind vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, njërës nga ngjarjet më kulmore të kombit tonë. Pra, viti 2012 do të jetë njëfarësoj peng i preokupimit tonë me të kaluarën, e cila për këto njëqind vjet ka ardhur duke u shtresuar, por nuk është sistemuar, sikundër që ka ardhur duke u harruar, por pa u vlerësuar. Barra e vitit që po vjen, rrjedhimisht do të jetë e rëndë për ta mbajtur një vit i vetëm. Viti që po vjen, do të sjellë shumë dilema që do të kërkojnë zgjidhjet që nuk u janë dhënë gjatë një shekulli.

Botues: Shoqata e Intelektualëve “Klubi Demokratik” – Shkup 
Publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club” – Shkup

Këshilli botues:
Editorial Board:
Prof.Dr. Nazmi Maliqi (Maqedoni), Prof. Dr.Mirlinda Krifca (Maqedoni), Prof. Dr. Arsim Bajrami (Kosovë), Prof.dr..Bajram Pollozhani (Maqedoni), Prof.Dr. Milazim Krasniqi (Kosovë), Prof..Dr. Avni Presheva (Preshevë- Serbi), Prof. Antoneta Vassileva (Bulgaria) Prof.Dr. Bejtush Gashi (Kosovë)

Kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës: Prof. Dr. Nazmi Maliqi (Maqedoni)

Redaksia:
Editorial staff:

Prof. Dr. John Fisher (Kanada)
Prof. Dr. Antoneta Vassileva (Sofia, Bulgaria)
Prof. Dr. Abdyl Koleci ( Maqedoni)
Prof. Dr. Irena Lama (Shqipëri)
Prof. Dr. Armand Krasniqi (Kosovë)
Prof Dr. Ćamil Sukić (Novi Pazar, Serbia)
Prof. Dr. Suzana Aliu (Maqedoni)
Doc. Dr. Afrim Osmani (Maqedoni)

Computer arrangement -Koopertina dhe përgaditja kompjuterike: Faton Maliqi

Shtypi: Printing house:
Furkan Print – Shkup

Revista Vizione është regjistruar në Agjencionin për informacione në Republikën e Maqedonisë, Nr. 02 – 482/ 2; Shkup 29 korrik 2004

VIZIONE
VISIONS

Revistë studimore – shkencore me përmbajtje:
Studious and scientific magazine with

 • Sociologjike
  Sociologic content,
 • integrime evroatlantike
  Euroatlantic integration,
 • Ekonomike dhe –
  Economic
 • Juridiko – politike
  Political and juridical content

Nr. 17/2011
Shkup, 15 Dhjetor – December 2011

www.klubidemokratik.org

Përmbajtja:

Vizione në rrjedha të mendimit politik

 • Prof. Dr. Milazim KRASNIQI, Ku është fshehur Shqipëria e Kosovës
 • Prof. Dr. Nazmi Maliqi, Political identity and respect of political differences

Arsim shkencë dhe Kulturë

 • Prof. As. Dr. Irena NDOCI LAMA,
  Përkthimet – debat i hapur prej një shekulli
 • Arben SKEDAJ, Bartja semantike e leksikut latin dhe neolatin nё gjuhёn shqipe
 • Dr. Mirela PAPA, Rëndësia e njohjes së strukturës kuptimore të fjalës në procesin përkthimor
 • Mr. Xhemile SELMANI,
  Përmbajtja e të drejtës për arsimim, detyrimet shtetërore individuale dhe pozita e mësimdhënies mësimnxënies
 • Mr. Viola ADHAMI, Procesi i përkthimit dhe ideologjia: lexuesi, përkthyesi dhe pushteti
 • Bardhyl MALIQI,
  The pedagogical ethics as a factor in education
 • Prof. ass. Dr. Qazim H. ELSHANI, Ndikimi i ushtrimeve fizike në funksionin e sistemit kardiovaskular dhe respirator (Testi i Harvardit)
 • Doc. Edison IKONOMI, Mënyra e të ushqyerit tek të rinjtë në Tiranë

Hulumtime juridike dhe politike

 • Doc dr. Afrim OSMANI, Harmonizimi i legjislacionit penal të Republikës së Maqedonisë me atë të Unionit Evropian – përgjegjësia penale e personave juridikë
 • Doc. dr. Bashkim SELMANI, Njeriu si qenie e cila drejton dhunën nga vetvetja dhe ndaj të tjerëve – pasoja të kohës apo tranzicionit të stërgjatur në Republikën e Maqedonisë
 • Mr. sc. Jusuf ZEJNELI, Raportet mes pushtetit ligjdhënës, ekzekutiv dhe gjyqësor në Republikën e Maqedonisë
 • Sasho MASEV, E drejta për mbrojtje sociale dhe sigurim social
 • Mr. sc. Vlera GASHI, Vështrim historik i themelimit të medieve në Kosovë
 • Sejdefa DZAFCE MSc,
  Tendencies processes of developmental and approaches of the Macedonian tax law in the area of direct taxes in the European Union
 • Mr.sc. Bislim LEKIQI & Prof. Dr. sc. Bejtush GASHI, Efektet e papunësisë, punësimit dhe motivimit për punë në përfshirjen sociale
 • Doc.Dr.Fatmire LUMANI,
  Mbrojtja e punëtoreve në punë dhe mbrojtja juridike e tyre
 • Sylejman MAÇASTENA, MSc, Rëndësia e legjislacionit mbi auditimin dhe raportimin financiar

Hulumtime në Politikat e sigurisë dhe në Kriminalistikë

 • Mr.sc. Fatos HAZIRI & Mr.sc. Nuredin IBISHI, Karakteristikat e aksidenteve të komunikacionit rrugor në Republikën e Kosovës për vitet 2009-2010
 • Mr. Sevil MUHAREMOVSKA, Specifikat në zbulimin, të provuarit, sqarimin dhe prevenimin e veprave penale me të cilat rrezikohet siguria informatike

Ambienti jetësor, demografi, turizmi

 • Dr. Ilir KADUKU, E ardhmja e turizmit shqiptar
 • Doc. Dr. Zununi Zunun & M-r Silvana Jovcevska, Lëvizja natyrore e popullatës së përgjithshme në fshatrat të cilat sot i përkasin Komunës Mavrovë dhe Rostushë

Hulumtime në ekonomi

 • Prof. Dr. Rufi OSMANI, Decentarlizmi fiskal në Maqedoni, të arriturat, problemet dhe sfidat në periudhën e ardhshme
 • Dr. sc. Abdyl KOLECI & Dr. sc. Jusuf FEJZA, Menaxhimi me materiale cilësore
 • Mr.sc. Lumnije GËRXHALIU – THAÇI, Roli i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në zhvillimin ekonomik në vendet e zhvilluara dhe në vendet në tranzicion
 • Mr. Harun TAHIRI, Sektori informal ekonomik një kërcënim serioz për ekonominë formale në Maqedoni dhe vendet në tranzicion.
  Sektori informal ekonomik në Maqedoni dhe vendet në tranzicion një kërcënim serioz për integrimin e ekonomive formale në rrjedhat globale
 • Dr.sc. Jusuf FEJZA, Mr. Sylejman MAÇASTENA, Menaxhimi i punëve përgaditore në ndërtimin e objektit investiv
 • Mr. Garip ALIMI, Ekonomia e komanduar e tregut
 • Mr. Shehribane SELIMI, Privatizimi në Kosovë
 • Mr. Ali BEKTESHI, Qeverisja e përbashkët në një ekonomi nacionale në Kosovë – sfidat dhe përspektiva

Marrëdhëniet diplomatike dhe Integrimet Euroatlantike

 • Mr. Muhamed ALI, Principet e politikës së jashtme turke në fillim të mileniumit të tretë
 • Mr. Muhamed MURTEZI,
  Historia e integrimit evropian – nga idetë e para për Evropën deri te BETHÇ
 • Mr. Sali REXHEPI, Krijimi dhe zhvillimi i strukturave të sigurisë dhe të mbrojtjes së UE-së
 • Mr. Driton MALIQI,
  Toleranca gjuhësore dhe respektimi i dallimeve kulturore
 • Mr.Agim Beqiri, Rekomandimet e UE-së drejt vendeve të Ballkanit Perendimor

Periskopi – informatikë

 • Ferit IDRIZI & Abdyl KOLECI, Kontrolli intelegjent i një sistemi mekatronik
 • Mr. Pero Boskov, Communication systems and information – Dimension in enterprise organization
 • Enver BUÇAJ,
  Terrorizmi kompjuterik si formë e re e terrorizmit në shoqëri

Retro, kujtesë, ngjarje, personalitete

 • Ramiz Hoxha Crnica – Deklarimi i Ramiz Hoxha Cërnica ishte ” Jo me Serbinë, por me Shqipërinë…”
              Dorëshkrimet dorëzohen në E-mail: cdemocratic@hotmail.com