Friday, June 14, 2024
Issues

VISIONS MAGAZINE issue No. 1


Read the Magazine
Lexo Revistën

Прочитајте Списание

 

Revista e shkencave shoqerore “Vizione” nr. 1, IADC, Shkup

Magazine of Social Sciences “Vizione”, no.1, IADC, Skopje

Спиасание за општествени науки Визионе”бр.1, IADC, Скопје

Botues:  Shoqata e Intelektualëve “Klubi Demokratik” – Shkup  dhe Unioni i
Inteligjencies Shqiptare në Maqedoni
Publisher: The association of intelectuals “Democratic club” – Shkup and the
Union of Albanian Intelligentsia in Macedonia.

Këshilli botues: Doc.Dr. Nazmi Maliqi Doc. Dr. Mirlinda Krifca, Prof. Dr. Asllan Selmani, Prof. Dr. Arsim Bajrami,
Liri Lena, Mr. Zemri Elezi, Pedagogu Baki Bakiu
Mr.sc. Burim Sadiku

Kryeredaktor dhe redaktor  përgjegjës:  Dr. Nazmi Maliqi
Editor-in-chief

Redaksia: Editorial staff: Dr. Nasir Selimi, Dr. Etem Aziri,
Dr. Gjylimsere Kasapi
Mr. Metush Sulejmani, Dr. Ali Pajaziti,
Dr. Reshat Qahili, Mr.Arburim Iseni

Redaktor gjuhësor: Liri Lena
Ballina dhe përgatitja kompjuterike: Faton Maliqi
Computer arrangement

Shtyp: Printing house : Grafoteks, Kumanovë

Vizione, Revistë periodike

Revista  “Vizione” është regjistruar në Agjencinë e Informatave Nr. 02 – 482/
2;  Shkup 29. 07. 2004

VIZIONE

VISIONS

Revistë studimore –  shkencore me përmbajtje: Studious and scientific magazine with

 • Sociologjike
  Sociologic content,
 • Integrime evroatlantike
  Euroatlantic integration,
 • Ekonomike dhe –
  Economic
 • Juridiko – politike
  Political and juridical content

 

Nr. 1, August / Gusht ,2004
Shkup

 

Përmbajtje

Mendimi redaktorial

Çështje  ekonomike dhe sociale

 • Mr. Rufi Osmani, Marrëdhëniet e Maqedonisë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, përvojat dhe sfidat  përpara si perspektiva të bashkëpunimit
 • Doc. Dr. Hamit Aliu, Pyetje thelbësore të marketing menaxhmentit
 • Dr. Lubica Çoneva, Decentralizimi dhe realizimi i sigurisë sociale, Koncepti dhe praktika,
 • Doc. Dr. Izet Zeqiri, Roli i vendimeve investive në menaxhmentin financiar
 • Doc.Dr. Adnan Jashari, Transformimi i shoqërive tragtare prej një forme në formën tjetër

Meditime politiko – juridike

 • Doc.Dr. Nazmi Maliqi, Implementimi i marrëveshjes së Ohrit – Nxitje e ndërvarshmërisë shqiptaro – maqedonase
 • Mr.   Zemri   Elezi,   Ndarja  dhe  ballansi   i   tre   pushteteve-bazë   e demokracisë parlamentare
 • Dr. Etem Aziri,  Aspekti politik i vetëadministrimit local
 • Prof. Dr Asllan Selmani, Parimet, kriteriumet dhe modelet për ndarjen teritoriale në Republikën e Maqedonisë
 • Dr Mirjana Slaninka – Dineva, Përgjithesisht për gjenezën e vetëadministrimit lokal dhe decentralizimit
 • Dr Mirjana Borota Popovska, Inkuadrimi i qytetarëve në marrjen e vendimeve strategjike – parasupozim i domosdoshëm për efikasitetin e njësive të vetadministrimit local
 • Dr Osman Kadriu, Keshillat e Komunave dhe roli i tyre në realizimin e të drejtes të vetadministrimit local
 • Fadil Zendeli, Decentralizimi  i pushtetit në Republikën e Maqedonisë
 • Mr. Ruhi Bakiu, Sistemi presedencial i SHBA – së dhe karakateristikat e presidencës amarikene
 • Mr. Ismail Zejneli, Delikuenca e të miturve dhe parandalimi  i saj

Dialogu Evroatlantik

 • Prof.h.c. Peter Thelen, Për një demokraci sociale
 • Dr. Nazmi Maliqi, Me SHBA – të dhe NATO,  Strategjia e dialogut dhe e bashkëpunimit edhe për Kosovën
 • Doc. Dr. Nasir Selimi, Plani Marshal – Pikënisje e proceseve integruese për kooperim ekonomik
 • Mr. Vesel Memeti, Malajzia: Tigri i Azisë Juglindore
 • Mr.Ylber Sela, Zgjerimi i Unionit Evropian dhe sfidat aktuale

Përsiatje socio- politike

 • Dr.sc.  Reshat  QAHILI, Problemi  i  lirisë  së  njeriut  në  teorinë  e  Erih Fromit
 • Enis Sulstarova, Politika dhe Morali: Shembulli i Vaslav Havelit
 • Dr. Ali Pajaziti, Nebuloza e multikulturalitetit dhe e ardhmërisë kosovare
 • Jusuf  Zymberi, Toleranca sipas mësimeve islame
 • Dr.Lutfi Turkeshi, Zëra që “thërrasin” nga thellsitë e heshtura
 • Behuxhudin Shehapi, Ura e Gurit ne Shkup ne driten e intervenimeve me te reja

Arsim kulturë

 • Luman  Çermenika  pozita  e  arsimtarit     dhe  roli  i  tij  profesional pedagogjik
 • Baki Bakiu Pergaditja apo pjekuria e femise per te shkuar ne shkolle
 • Mr. Metush Sulejmani, Ligji për vetadministrim lokal dhe ndikimi Procesit edukativo-arsimorë në mardhëniet ndëretnike

Studjuesit e rinj

 • Mexhid  Ferati,  Ibën  Halduni  dhe  prologomena  e  tij,    Shkëndija diturore në errësirën mesjetare
 • Suzana Ibrahimi, Sistemi elelktoral në  Europë
 • Zamira Idrizi, Zvicrra në zemër të Evropës
 • Blerton Sinani, Disa fjalë rreth Gjyqësisë Kushtetuese, me vështrim të posaçëm mbi përbërjen, kompetencat dhe aktet e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë

Retro, personalitete, ngjarje, histori

 • Dr. Nebi Dervishi  Aspektet e bashkëpunimit shqiptaro – maqedon dhe ndikimi I tyre  në proceset e zhvilluara  në Strugë (1941-1945)
 • Doc. Dr. Fejzulla Shabani, Figurat e ndritshme  të Ballit kombëtar në Pollog
 • Valbona Zunçe, Veterani i Ballit kombetar, Hafez Jusuf Azemi
 • Enis Sulstarova, Lindja e kombev